Bạn chưa đăng nhập. (Đăng nhập)
Bỏ qua Điều hướng


Mục tiêu khóa học:

- Cơ cấu tổ chức

- Lịch sử hình thành và phát triển

- Tầm nhìn sứ mệnh

- Giá trị cốt lõi

Mục tiêu Bộ qui tắc ứng xử:

- Lịch sử hình thành và phát triển

- Hệ thống tôn chỉ

- Giá trị cốt lõi và hành vi chuẩn mực

- Các chuẩn mực ứng xử


Địa Chỉ: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 6252 5252 EXT: 5155

Email: daotao@datxanh.com.vn