Bạn chưa đăng nhập. (Đăng nhập)
Bỏ qua Điều hướng


Mục tiêu khóa học:

- Cơ cấu tổ chức

- Lịch sử hình thành và phát triển

- Tầm nhìn sứ mệnh

- Giá trị cốt lõi

Mục tiêu Bộ qui tắc ứng xử:

- Lịch sử hình thành và phát triển

- Hệ thống tôn chỉ

- Giá trị cốt lõi và hành vi chuẩn mực

- Các chuẩn mực ứng xử


Địa Chỉ: 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 6252 5252 /EXT 128 - 08 6285 3896

Email: daotao@datxanh.com.vn