Bạn chưa đăng nhập. (Đăng nhập)
Bỏ qua Điều hướng

Mục tiêu khóa học:

- Phù hợp với thực tiễn, hiện đại và mang tính khả thi

- Tôn trọng bản chất hơn hình thức;

- Linh hoạt và mở; Lấy mục tiêu đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành ra quyết định kinh tế của doanh nghiệp, phục vụ nhà đầu tư và chủ nợ làm trọng tâm; Không kế toán vì mục đích thuế;

- Phù hợp với thông lệ quốc tế;

- Tách biệt kỹ thuật kế toán trên TK và BCTC; Khái niệm ngắn hạn và dài hạn chỉ áp dụng đối với BCĐKT, không áp dụng đối với TK;

- Đề cao trách nhiệm của người hành nghề.

Mục tiêu khóa học:

- Đang cập nhật

- Đang cập nhật

- Đang cập nhật

Mục tiêu khóa học:

- Đang cập nhật

- Đang cập nhật

- Đang cập nhật

Mục tiêu khóa học:

- Đang cập nhật

- Đang cập nhật

- Đang cập nhật

Địa Chỉ: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 6252 5252 EXT: 5155

Email: daotao@datxanh.com.vn