Bạn chưa đăng nhập. (Đăng nhập)
Bỏ qua Điều hướng


Mục tiêu khóa học:

- Nắm được các quy định thưởng phạt hiện đang áp dụng tại DXG

- Nắm được quy trình và cách thực thực hiện

- Nắm được các nguyên tắc thực hiện Phù hợp

- Nắm được cách lập báo cáo tổng hợp

- Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tế

Mục tiêu khóa học:

- Các qui định chung

- Lưu đồ qui trình

- Mô tả qui trình

- Mô hình trách nhiệm - RACI

- Biểu mẫu đính kèm

Mục tiêu khóa học:

- Hệ thống văn bản pháp luật về môi trường trong xây dựng

- Quy định chung về bảo vệ môi trường trong xây dựng

- Quy định về môi trường giai đoạn chuẩn bị dự án

- Quy định về môi trường giai đoạn thi công xây dựng

- Quy định về môi trường giai đoạn vận hành dự án

Địa Chỉ: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 6252 5252 EXT: 5155

Email: daotao@datxanh.com.vn