Trợ giúp về Search courses
  • Chương trình khung đào tạo, nâng cao kiến thức cơ sở về Kinh Doanh Bất Động Sản:
  • Kiến thức cơ sở bao gồm các chuyên đề:
  1. Pháp luật trong kinh doanh bất động sản
  2. Kỹ năng thuyết trình sản phẩm dịch vụ và xử lý từ chối chốt sales
  3. Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản
  4. Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp - Tiêu chuẩn CBP (Certified Business Professional)
  5. Marketing online dành cho bất động sản