Trợ giúp về Search courses

Phần thi là kiến thức nhắc lại mang tính trực quan bao gồm các nội dung:

  1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển Tập đoàn Đất Xanh
  2. Tầm nhìn và sứ mệnh
  3. Giá trị cốt lõi
  4. Tuyên ngôn Văn hoá
  5. Phương châm hoạt động
  6. Chuẩn mực ứng xử người Đất Xanh